TERMS & CONDITIONS FOR EMPLOYERS

BÊN A                                     : CÔNG TY TNHH GRECRUIT

Party A                                    : Grecruit Co., ltd

Mã số thuế                              : 0109381177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp.

Business Certificate No          : 0109381177 by Department of Planning and Investment of Hanoi, Vietnam.

Địa chỉ                                     : Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 Trần Phú, Hà Đông, Hà   Nội, Việt Nam.

Address                                   : 6th Floor, Song Da Building, 131 Tran Phu Street, Ha Dong city, Hanoi, Vietnam.

Điện thoại                               : (+84) 33 983 2424

Tel                                           : (+84) 33 983 2424

Email                                       : info@grecruitor.com

 

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA/ DEFINITIONS

 “Ứng viên” là người ứng tuyển cho vị trí tuyển dụng mà Bên B yêu cầu

“Candidate” is the applicant for position that Party B requires.

“Ngày bắt đầu làm việc” là ngày ứng viên làm việc đầu tiên hoặc ngày tham gia đào tạo đầu tiên của ứng viên tại Bên B.

“Commencement date” is the first day candidate goes to work at Party B or the first day candidate participates in training programs at Party B.

Ứng viên thành công” là ứng viên đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của Bên B và được xác nhận thời gian bắt đầu làm việc tại Bên B.

Successful Candidate” is a candidate meets the recruitment requirements of Party B and receives the confirmation of commence date from Party B.

“Ứng viên thay thế” là ứng viên thành công dùng để thay thế ứng viên thành công trước.

“Successful Replacement Candidate” is a successful candidate replaced for the previous successful candidate.

“Tiền lương gộp” là tiền lương sau khi thử việc, trước thuế và nghĩa vụ với Nhà nước

“Gross salary” is the salary received after probation time, before Taxes and Obligations to the Government.

“Hóa đơn Tạm” là một bảng thông tin thể hiện chi tiết nội dung thanh toán mà Bên B phải chi trả. Nội dung thanh toán này sẽ được thể hiện đầy đủ trên Hóa đơn Giá trị gia tăng.

“Proforma Invoice” shows detailed information of payment that Party B shall pay. This content will be fully demonstrated in the VAT Invoice. (Value Added Tax Invoice)

2. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN/ OBLIGATIONS OF EACH PARTY

2.1. BÊN A / PARTY A

2.1.1. Bên A cung cấp cho Bên B dịch vụ tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự theo yêu cầu tuyển dụng của Bên B.

Party A provides search and selection service to Party B according to Party B’s recruitment requirements.

2.1.2. Bên A sẽ tổ chức phỏng vấn sơ bộ các ứng viên tiềm năng. 

Party A interviews preliminarily potential candidates.

2.1.3. Bên A cung cấp hồ sơ các ứng viên theo mẫu chuẩn cho Bên B. 

Party A submits candidate profiles in a standard format to Party B.

2.1.4 Bên A hẹn ứng viên đến phỏng vấn với Bên B theo lịch trình và địa điểm mà Bên B cung cấp.

Party A arranges interviews between candidates and Party B according to schedules and venues Party B provides.

2.2. BÊN B/ PARTY B

2.2.1. Bên B cung cấp cho Bên A như sau

Party B provides Party A as follows

2.2.2. Chi tiết vị trí tuyển dụng, bản mô tả công việc và các yêu cầu đặc thù.

Position details, job description and specific requirements.

2.2.3. Quy mô công việc, sơ đồ tổ chức, chế độ báo cáo, nhân sự trực thuộc cũng như các nhà quản lý chuyên môn  để bên A nắm rõ vị trí tuyển dụng và quy mô của vị trí tuyển dụng trong mối quan hệ với toàn bộ phận và Công ty.

Scope of work, organization chart, report regime, responsible personnel as well as professional line managers so that party A can have a grasp of recruiting positions in the relationship with all the departments and the Company.

2.2.4. Khung lương và các chế độ phúc lợi, chế độ phụ cấp, chế độ thưởng của vị trí tuyển dụng.

Salary range and welfare regime, allowance regime, bonus regime of the recruiting position.

2.2.5. Nếu ứng viên của Bên A bị trùng với những ứng viên đã có trong hệ thống dữ liệu của Bên B hoặc Bên B đã có từ những nguồn khác, Bên B phải lập tức thông báo cho Bên A về việc trùng ứng viên này trong vòng một (01) ngày kể từ khi Bên B nhận được thông tin và hồ sơ những ứng viên của Bên A. Nếu Bên B không thông báo trong thời gian hạn định thì những ứng viên đó sẽ thuộc về Bên A.

If candidates of Party A coincide with candidates are existing in the database of Party B or Party B has candidates from other sources, Party B must inform Party A immediately of the candidate coincidence within one (01) day from the date Party B receives candidates’ information and profiles from Party A. If Party B fails to inform Party A in the determined period of time, those candidates is Party A’s possession.

2.2.6. Bên B phải cung cấp cho Bên A: các nhận xét, thông tin và kết quả sau các vòng phỏng vấn của Bên B.

Party B provides Party A: feedback, information and results after interview stages of Party B.

2.2.7. Bên B phải thông báo cho Bên A về ứng viên thành công hoặc ứng viên thay thế từ danh sách các ứng viên mà Bên A đã cung cấp cho Bên B với các thông tin về nhân sự như sau:

Party B informs Party A about successful candidates or successful replacement candidates from the candidates list of Party A provided Party B with information of employment as follows:

2.2.8. Thư mời nhận việc (hoặc bất kỳ tài liệu có liên quan đến vấn đề tuyển dụng) với chữ ký xác nhận của Bên B và ứng viên (thành công hoặc thay thế) hoặc các hình thức xác nhận thông tin khác.

Offer letter (or any document related to recruitment) with confirmative signature of Party B and the candidate (successful candidate or successful replacement candidate) or other forms of information confirmation. 

2.2.9. Ngày bắt đầu làm việc.

Commencement date

2.2.10. Mức lương, thu nhập, quyền lợi và các chế độ (thưởng, phúc lợi, phụ cấp, trợ cấp...) mà ứng viên thành công hoặc ứng viên thay thế sẽ được nhận trong khi thử việc và sau khi thử việc.

Salary, income, rights and regulations (bonuses, allowances, welfare, etc.) that the successful candidate or the successful replacement candidate will receive in the probation time and after probation time.

2.2.11. Đảm bảo thanh toán đúng hạn theo quy trình thanh toán được thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Guarantee to commit payment on time in Article 3 of this contract.

3. PHÍ  DỊCH VỤ &  THANH TOÁN/ SERVICE FEE & PAYMENT

3.1. PHÍ DỊCH VỤ/ SERVICE FEE

Phí dịch vụ là phí dịch vụ tuyển dụng do Bên B thanh toán cho bên A khi giới thiệu ứng viên thành công dựa theo hợp đồng đã ký với Grecruitor.

Service Fee is recruitment service fee paid by Party B for Party A when Party A refers a candidate successfully based on signed contract with Grecruitor.

3.2PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN/ PAYMENT METHOD

3.2.1. Đơn vị tiền tệ giao dịch sẽ được thoả thuận giữa hai bên để phù hợp nhất cho cả hai bên.

Currency unit for transaction will be discussed between 2 Parties for the best solution.

3.2.2. Bên B sẽ chịu toàn bộ chi phí chuyển khoản hoặc chi phí phát sinh với ngân hàng.

Banking charges or derived expenses shall be borne by Party B.

3.2.3. Sau khi thư mời nhận việc được xác nhận bởi Bên B và ứng viên thành công, Bên A sẽ gửi Hóa đơn Tạm (gửi qua thư điện tử hoặc bưu điện) để Bên B xác nhận. Bên B có trách nhiệm thông báo các thông tin trên Hóa đơn Tạm là đúng hay sai để bên A kịp thời điều chỉnh. Hóa đơn Tạm sau khi được điều chỉnh đúng thông tin sẽ được bên B gửi xác nhận (gửi qua thư điện tử hoặc bưu điện).

After the offer letter is confirmed by Party B and the successful candidate, Party A sends Proforma Invoice (by e-mailing or post) to Party B for sales confirmation. Party B holds the responsibility to inform Party A the accuracy of the information of the Proforma Invoice so that Party A can adjust timely. After Proforma Invoice is adjusted, Party B will send the confirmation (by e-mailing or post).

3.2.4. Kể từ ngày bắt đầu làm việc của ứng viên thành công, Bên A sẽ gửi Hóa đơn Giá trị gia tăng để Bên B thanh toán. Việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày bên B nhận được Hóa đơn Giá trị gia tăng.

From the commencement date of successful candidate, Party A will courier VAT Invoice to Party B for payment. The Fees are payable within fifteen (15) days since the date Party B receives VAT Invoice.  

3.2.5. Nếu việc thanh toán bị quá hạn so với thời hạn thanh toán tại Điểm 3.2.4 của Khoản 3.2, Điều 3 của Hợp đồng này thì bên A sẽ áp dụng mức lãi suất 2% mỗi ngày trên số dư còn nợ cho đến khi phí được Bên B thanh toán xong.

If the payment is overdue the payment period in Point 3.2.4 of Clause 3.2 of Article 3, Party A will apply interest rate of 2% per day on debit balance until Party B pays the fees fully.

4.            BẢO HÀNH / GUARANTEE

4.1     Thời gian bảo hành là trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc của ứng viên thành công. 

Guarantee time is within sixty (60) days since commencement date of successful candidate.

4.2     Nếu tiền lương và thù lao hàng tháng của ứng viên thay thế cao hơn ứng viên thành công, Bên B sẽ thanh toán khoản phí chênh lệch cho Bên A. Nếu tiền lương và thù lao hàng năm của ứng viên thay thế thấp hơn ứng viên thành công, khoản phí chênh lệch sẽ được khấu trừ vào phí tuyển dụng của vị trí thành công kế tiếp cho Bên B.

If the successful replacement candidate’s salary and monthly income is higher than the successful candidate’s, Party B would pay the difference to Party A. If the successful replacement candidate’s salary and annual remuneration is lower than the successful candidate’s, the difference will be deducted into the fee of next successful placement for Party B.

4.3     Các Khoản nêu trong Điều 4 này chỉ được thực hiện khi và chỉ khi Bên B đã thanh toán đầy đủ các phí dịch vụ cho Bên A. 

The Clauses in Article 4 are executed only when Party B has paid fees fully to Party A.

5. BỒI THƯỜNG/ INDEMNITY

5.1     Nếu Bên B / Should Party B

           terminates positions after sending offer letter to candidate; or/and 

           cancels the offer after the candidate accepted the offer to work at Party B;

           Party B indemnifies Party A an amount equivalent to 40% of estimated Service Fee.

5.2     Nếu ứng viên của Bên A đã lao động tại Bên B mà Bên B không thông báo cho Bên A trong vòng 30 ngày kể từ ngày ứng viên đó bắt đầu làm việc với Bên B thì Bên B phải thanh toán cho Bên A phí dịch vụ theo Điều 3 của Hợp đồng này và phải bồi thường cho Bên A thêm một khoản phí tương đương với 30% của phí dịch vụ. Và dĩ nhiên việc Bảo hành tại Điều 4 của Hợp đồng này sẽ không được áp dụng.

If the candidate of Party A has worked at Party B but Party B does not inform Party A within 30 days since the commencement date of working at Party B, Party B has to pay Party A the Service Fee according to Article 3 of this contract and indemnify an amount equivalent to 30% of the Service Fee. And the Guarantee at Article 4 of this contract will not be applied. 

5.3     Nếu Bên B thay đổi những tiêu chí tuyển dụng khiến Bên A phải tìm ứng viên lại từ đầu sau khi đã có ứng viên tham dự phỏng vấn từ vòng thứ 2 với Bên B, Bên B phải bồi thường cho Bên A một khoản phí tương đương với 20% của phí dịch vụ dự kiến.

If Party B changes criterias of recruitment leading to the consequence that Party A has to restart to find candidates after there were candidates attended the second stage of interview with Party B, Party B has to indemnify Party A an amount equivalent to 20% of estimated Service Fee.

6. BẢO MẬT/ CONFIDENTIALITY

Hai Bên sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ thông tin mật (được xác nhận bằng miệng hay văn bản) cho bất kì bên thứ ba nào, hoặc sử dụng bất kì thông tin mật nào ngoài mục đích quy định của Hợp đồng này; trừ khi có sự đồng ý của cả 2 bên bằng văn bản về việc công bố các thông tin mật hoặc phải cung cấp theo yêu cầu bắt buộc của Cơ quan Nhà nước..

Both parties will not directly or indirectly leak the confidential information (confirmed verbally or by writing) to any third party, or use any confidential information other than intention of this contract; unless there is an agreement of both Parties by writing on publishing confidential information or there is a requirement to provide the information to the State Agencies..

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG/ GENERAL TERMS

7.1     Các phí dịch vụ và các khoản phí được quy định trong Hợp đồng này là các mức phí chưa bao gồm Thuế Giá trị gia tăng 10%. Thuế Giá trị gia tăng 10% sẽ được thanh toán bởi Bên B.

The Service Fees and Fees in this contract are 10% TAX excluded. 10% TAX will be paid by Party B.

7.2     Bên A cam kết sẽ không trực tiếp tiếp cận để lấy người của Bên B. 

Party A commits not to approach directly the employee of Party B.

7.3. Hợp đồng này phải tuân thủ và phù hợp với luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai Bên không thể giải quyết tranh chấp, hai Bên sẽ nhờ tòa án kinh tế Thành phố Hà Nội để phân xử.

This contract must be in accordance to Vietnamese legislations. All disputes arise in implementation of this contract; both Parties will negotiate to solve them in respect and cooperation. If the disputes are not solved by negotiation, the final judgement is made by Economic Court of Hanoi City.

 

Grecruitor Team