GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN – PHÁT LỘC NGAY LÊN TỚI VND 8,888,888

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN – PHÁT LỘC NGAY LÊN TỚI VND 8,888,888

23/04/2021 0

LABOR DAY
GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN – PHÁT LỘC NGAY LÊN TỚI VND 8,888,888
 
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU LỆ
 
1. Thời gian chương trình bắt đầu từ 00:00 ngày 25/4/2021 (GMT+7) – 23:59 ngày 25/5/2021 (GMT+7).
2. Chương trình chỉ áp dụng cho CTV tại Việt Nam.
3. Với mỗi ứng viên được chuyển sang trạng thái “Grecruitor Agreed”, CTV sẽ được tích lũy ngay VND 50,000 (năm mươi ngàn đồng). Với mỗi ứng viên được chuyển sang trạng thái “Interview Appointment”, CTV sẽ được tích lũy ngay VND 100,000 (một trăm ngàn đồng)
4. Tổng tiền thưởng tối đa cho một ngày cho một CTV có thể tích lũy là VND 1,000,000 (một triệu đồng).
5. Tổng tiền thưởng tối đa cho 1 CTV trong thời gian diễn ra chương trình là VND 8,888,888 (Tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám)
6. Tiền trả thưởng sẽ được thanh toán trong vòng 3 ngày sau mỗi tuần.
7. Các ứng viên giới thiệu sau đó hủy ứng tuyển sẽ không được tính.
8. Grecruitor có quyền điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc kết thúc chương trình bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo trước 01 (một) ngày.